بشکه های ایمنی ترافیکی

توضیحات محصول

 

بشکه های ایمنی ترافیکی به همراه برچسب علائم هشدار دهنده یکی دیگر از محصولات تولیدی شرکت به آب شکوه خضراء هستند. بشکه های ایمنی تولید شده در این مجموعه بر اساس شرایط آب و هوایی مختلف در برابر اشعه خورشید مقاوم می باشد.